Kancelarija za energetski menadžment opštine Vrbas - eevrbas.org

JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO

Javno-privatno partnerstvo (eng. Public-private-partnership) okvir je zajedničke akcije javnog sektora (oličenog u državi i različitim njenim entitetima) i privatnog kapitala radi obezbeđenja funkcionisanja delatnosti od opšteg interesa i efiaksnog i ekonomski održivog razvoja javno infrastructure. Struktura javno-privatnog partnerstva opredeljenja je nivoom prava i odgovornosti koje privatni partner preuzima u procesu ostvarivanja konkretnog projekta JPP.

Šematski prikaz mape puta od ideje do reaizacije projekta javno-privatnog partnerstva – po fazama:

 

Faza 1. Procena opravdanosti primene modela JPP

 Definisanje prioritetnog projekta

Procena opravdanosti primene modela JPP

 

Faza 2. Priprema i odobravanje predloga projekta

Detaljne pripreme

Predlaganje projekta JPP bez elemenata koncesije i dobijanje saglasnosti 

Ili

Predlaganje projekta JPP sa elementima koncesije i dobijanje saglasnosti

 

Faza 3. Postupak dodele javnog ugovora ili tendera

Izbor privatnog partnera u postupku dodele javnog ugovora o JPP bez elemenata  koncesije

                                                                                      ili

Izbor privatnog partnera u postupku dodele javnog ugovora o JPP bez elemenata  koncesije

Zaključivanje javnog ugovora o JPP

 

Faza 4. Sprovođenje projekta JPP

Upravljanje ugovorom

Naknadna ocena

 

 

Hronološki pregled akata za realizaciju projekta JPP bez elemenata koncesije

 1. Odluka o pokretanju postupka realizacije projekta JPP , Ovu odluku donosi javno telo, kada su u pitanju projekti JPP iz njegove nadležnosti. Odluci može predhoditi predlog zainteresovanog lica nadležnom javnom telu za sprovođenje, odnosno realizaciju projekta JPP(samoinicijativni predlog). U tom slučaju javno telo razmatra predlog zainteresovanog lica, posle čega može doneti odluku o pokretanju projekta JPP
 2. Izrada predloga projekta. Javno telo izrađuje predlog projekta JPP i podnosi ga na saglasnost nadležnim organima ( organi za odobravanje). U postupku pribavljanja saglasnosti, predlog projekta se dostavlja i Komisiji za JPP i koncesije radi davanja mišljenja i ocene da li se konkretni projekat može realizovati u formi JPP.
 3. Mišljenje i ocena Komisije za JPP da li se konkretni projekat može reaizovati u formi JPP.
 4. Odluka  o davanju saglasnosti i usvajanju predloga projekta JPP od nadležnog organa za odobravanje.
 5. Odluka o pokretanju postupka javne nabavke. Po odobravanju predloga projekta od organa za odobravanje, javno telo telo donosi odluku o pokretanju postupka javne nabavke izbora privatnog partnera.
 6. Akt o obrazovanju komisije za javnu nabavku. Istovremeno sa odlukom o pokretanju postupka javne nabavke, javno telo donosi i akt o obrazovanju komisije za javnu nabavku u skladu s propisanim kriterijumima za obrazovanje komisija.
 7. Priprema komkursne dokumentacije sa modelom javnog ugovora. Posle odluke o pokretanju postupka javne nabavke, javno telo priprema konkursnu dokumentaciju, tako da ponuđači na osnovu nje mogu da pripreme ispravnu ponudu.
 8. Javni poziv dodele javnog ugovora za JPP. Javno telo objavljuje poziv dodele javnog ugovora za JPP na srpskom jeziku i na stranom jeziku koji se uobičajeno koristi u međunarodnoj trgovini.
 9. Objavljivanje i dostavljanje konkursne dokumentacije.
 10. Prijem ponuda i prijava
 11. Otvaranje ponuda i sačinjavanje zapisnika o otvaranju ponuda i prijava
 12. Dostavljanje zapisnika; javno telo dužno je da u roku od tri dana od dana okončanja postupka  otvaranja ponuda, odnosno prijava, dostavi ponuđačima zapisnik o otvaranju ponuda, odnosno prijava..
 13. Izveštaj o stručnoj oceni ponuda
 14. Nacrt javnog ugovora i njegovo dostavljanje organu za odobravanje; javno telo, pre donošenja odluke o izboru privatnog partnera i zaključenja javnog ugovora, ima obavezu da organu za odobravanje dostavi konačni nacrt javnog ugovora, uključujućipriloge koji čine njegov sastavni deo, radi davanja saglasnosti.
 15. Odluka o saglasnosti na konačan nacrt ugovora; organ za odobravanje dužan je da na osnovu ocene o usaglašenosti nacrta ugovora sa zakonom i sa konkursnom dokumentacijom, da saglasnost na konačni nacrt ugovora u roku od 30 dana od dana njegovog dostavljanja. Javnii ugovor može biti zaključen po dobijanju saglasnosti.
 16. Odluka o izboru najpovoljnije ponude; na osnovu izveštaja komisije za javnu nabavku, i po dobijanju saglasnosti na javni ugovor, javno telo donosi odluku o izboru privatnog partnera u roku određenom u pozivu za podnošenje ponuda. Odluka o izboru privatnog partnera mora biti obrazložena i mora da sadrži naročito poddatke iz izveštaja o stručnoj oceni ponuda.
 17. Dostavlajnje odluke o izboru najpovoljnije ponude svim ponuđačima u roku od tri dana od dana donošenja odluke
 18. Potpisivanje ugovora o JPP, javno telo zaključuje ugovor o JPP sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija
 19. Obaveštenje o zaključenom ugovoru o JPP; javno telo je dužno da obaveštenje o zaključenom ugovoru o JPP dostavi na objavljivanje u ''Službenom galsniku Republike Srbije'' u roku od tri dana od dana zaključivanja ugovora, kao i da u istom roku to obaveštenje objavi na Portalu javnih nabavki.
 20. Evidentiranje ugovora; Javno telo dužno je da dostavi miniistarstvu nadležnom za poslove finansija zaključeni ugovor sa sviim prilozima, kao i izmene ugovora i svih priloga radi upisa u Registar.

 

Postavite pitanje

Ako imate pitanja u vezi uštede energije, energetski efikasne gradnje, obnovljivih izvora energije i sl. popunite obrazac za upit, a opštinski energetski menadžment će Vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku.

Energetski konsalting

Kancelarija za energetski menadžment opštine Vrbas u okviru svojih usluga građanima opštine Vrbas pruža konsultantske usluge o gradnji i rekonstrukciji objekata prema principima energetske efikasnosti. 
OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

U koji vid obnovljivih izvora energije bi najpre investirali?

211
Solarterm
102
Geotermalna
96
Solarne energane
46
Energija vetra
40
Energija vode
34
Fotovoltaik
33
Biogorivo
22
Biogas
1 glas
MERE UNAPREĐENJA EE

Koju biste meru unapređenja energetske efikasnosti prvo primenili u svom domaćinstvu?

332
Poboljšanje toplotne izolacije objekta
109
Zamena stolarije
74
Ugradnja solarnih panela
36
Zamena klasičnih sijalica sa vlaknom energetski efikanim sijalicama
36
Zamena energenta uz upotrebu visoko efikasnih kotlova za grejanje objekta
28
Zamena starih električnih uređaja sa novim visoke efikasnosti
1 glas

Kontakt

 • KEM
 • Opština Vrbas
 
Adresa KEM Vrbas
M. Tita 89
Vrbas, 21460
Srbija
 
email Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
 
Adresa OPŠTINA VRBAS
M. Tita 89
Vrbas, 21460
Srbija
 
email Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

EE POOL mreža

EE pool EE pool
EE pool Knaufinsulation
EE pool URSA
Vaillant Srbija  

 

EE Info tačka

U kancelariji opštinskog energetskog menadžmenta formirana je EE info tačka gde se građani mogu informisati o energetskoj efikasnosti, doći do što više kvalitetnih informacija, kako bi gradili/renovirali svoje objekte na energetski efikasan način, te što efikasnije koristili energiju u domaćinstvu.
KEM Vrbas Info Tačka